Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Osobné údaje (zvyčajne označované len ako "údaje") budeme spracovávať len my v rámci nevyhnutnosti a za účelom poskytovania funkčnej a užívateľsky prívetivej webovej stránky vrátane jej obsahu a služieb, ktoré sa tam ponúkajú.

Podľa čl. 4 Odsek 1. Nariadenie (EÚ) 2016/679 preto všeobecné nariadenie o ochrane údajov (ďalej len "GDPR") znamená "spracovanie" je každá operácia vykonávaná s pomocou automatizovaných postupov alebo bez nej alebo akejkoľvek takejto série operácií týkajúcich sa osobných údajov, ako je zber, zber, organizácia, objednávanie, uchovávanie, úprava alebo úprava, čítanie, dotazovanie, používanie, zverejňovanie prenosom, šírením alebo akoukoľvek inou formou poskytovania, zhromažďovanie, organizácia, objednávanie, uchovávanie, úprava alebo úprava, čítanie, dotazovanie, používanie, zverejňovanie prenosom, šírením alebo akoukoľvek inou formou poskytovania, zhromažďovanie alebo zosúlaďovanie,

Nasledujúcim vyhlásením o ochrane údajov vás informujeme najmä o povahe, rozsahu, účele, trvaní a právnom základe spracovania osobných údajov, pokiaľ sa o účeloch a spôsoboch spracovania rozhodneme samostatne alebo spolu s ostatnými. Okrem toho vás budeme informovať nižšie o komponentoch tretích strán, ktoré používame na účely optimalizácie, ako aj o zvýšení kvality používania, pokiaľ tretie strany spracúvajú údaje na vlastnú zodpovednosť.

Naše zásady ochrany osobných údajov sú štruktúrované nasledovne:

I. Informácie o nás ako kontrolóroch
II. Práva používateľov a zainteresovaných str
ánIII. Informácie o spracovaní údajov

 

I. Informácie o nás ako zodpovedné

Zodpovedným poskytovateľom tejto webovej stránky v zmysle zákona o ochrane údajov je:

Alexander Schmailzl Kase
nec 870 671 72 M
iroslav Česká republi
ka Česká repub
lika Česká republika

Telefón: +420 515 333 3
04 Fax: +420 515 333 303
E-mail: info@statekmir.eu

 

úradník pre ochranu údajov u poskytovateľa je
: Alexander Schmailzl

 

 

Ii.. Práva používateľov a zainteresovaných strán

Vzhľadom na spracovanie údajov, ktoré je podrobnejšie opísané nižšie, majú používatelia a dotknuté osoby právo

  • o potvrdení, či sa spracúvajú údaje, ktoré sa ich týkajú, o informáciách o spracúvaných údajoch, o ďalších informáciách o spracovaní údajov a o kópiách údajov (pozri tiež čl. 15 GDPR);
  • opravu alebo doplnenie nepresných alebo neúplné údaje (pozri tiež čl. 16 GDPR);
  • na okamžité vymazanie údajov, ktoré sa ich týkajú (pozri tiež čl. 17 GDPR), alebo, alternatívne, pokiaľ ide o ďalšie spracovanie v súlade s čl. 17 abs. 3 GDPR je povinný obmedziť spracovanie v súlade s typom. 18 GDPR;
  • po prijatí údajov, ktoré sa ich týkajú a ktoré poskytli, a na prenos takýchto údajov iným poskytovateľom/manažérom (pozri tiež čl. 20 GDPR);
  • v odvolacom konaní dozornému orgánu, ak sa domnievajú, že údaje, ktoré sa ich týkajú, bude spracúvať poskytovateľ v rozpore s ustanoveniami o ochrane údajov (pozri tiež čl. 77 GDPR).

Okrem toho je poskytovateľ povinný informovať všetkých príjemcov, ktorým poskytovateľ sprístupnil údaje, o akejkoľvek oprave alebo vymazaní údajov alebo o obmedzení spracúvania vyplývajúceho z článkov 16 ods. 1, 18 GDPR. Táto povinnosť však neexistuje v rozsahu, v akom takéto oznámenie nie je možné alebo si vyžaduje neprimerané úsilie. Bez toho, aby to bolo dotknuté, má používateľ právo na informácie o týchto príjemcoch.

Používatelia a zainteresované strany majú tiež podľa typu. 21 GDPR má právo namietať proti budúcemu spracovaniu údajov, ktoré sa ho týkajú, za predpokladu, že údaje poskytuje poskytovateľ v súlade s povahou údajov. 6 abs. 1 rozsvietený. f) GDPR. Osobitne sa koná námietka voči spracovaniu údajov na účely priameho marketingu.

Iii. Informácie o spracovaní údajov

Vaše údaje spracované počas používania našich webových stránok budú vymazané alebo zablokované hneď po skončení účelu ukladania, vymazanie údajov nie je vylúčené zákonnými povinnosťami uchovávať údaje a na jednotlivých spôsoboch spracovania nižšie nie sú uvedené žiadne informácie o opaku.

Údaje servera

Z technických dôvodov, najmä s cieľom zabezpečiť bezpečnú a stabilnú prítomnosť na internete, sa údaje prenášajú nám alebo prostredníctvom vášho internetového prehliadača. nášmu poskytovateľovi webového priestoru. S týmito takzvanými. Server log súbory sa používajú, okrem iného, Typ a verzia vášho internetového prehliadača, operačný systém, webové stránky, z ktorých ste prešli na našu webovú stránku (referrer URL), webové stránky (y) našich webových stránok, ktoré navštívite, dátum a čas príslušného prístupu a IP adresu internetového pripojenia, z ktorého sa naša webová stránka používa.

Tieto údaje zhromaždené týmto spôsobom sú uložené v súčasnosti, ale nie spolu s ďalšími údajmi od vás.

Toto skladovanie sa uskutočňuje na právnom základe čl. 6 abs. 1 rozsvietený. f) GDPR. Náš legitímny záujem spočíva v zlepšení, stabilite, funkčnosti a bezpečnosti našich webových stránok.

Údaje sa vymažú najneskôr po siedmich dňoch, pokiaľ sa na účely dôkazov nevyžaduje ďalšie uchovávanie. V opačnom prípade sú údaje vylúčené z odstránenia úplne alebo čiastočne, kým sa incident nakoniec nevyrieši.

Cookies

a) Súbory cookie relácie/súbory cookie relácie

Používame tzv. Cookies. Súbory cookie sú malé textové súbory alebo iné technológie ukladania, ktoré sú uložené a uložené vo vašom zariadení internetovým prehliadačom, ktorý používate. Tieto súbory cookie spracovávajú určité informácie od vás, napríklad údaje o prehliadači alebo polohe alebo IP adresu, v individuálnom rozsahu.  

Vďaka tomuto spracovaniu bude naša webová stránka užívateľsky prístupnejšia, efektívnejšia a bezpečnejšia, pretože spracovanie bude umožňuje reprodukciu našich webových stránok v rôznych jazykoch alebo ponuku funkcie nákupného košíka.

Právnym základom tohto spracovania je čl. 6 abs. 1 rozsvietený b.) gdpr, ak sú tieto súbory cookie spracované na účely začatia zmluvy alebo spracovania zmluvy.

Ak sa spracovanie nepoužíva na začatie zmluvy alebo na plnenie zmluvy, náš oprávnený záujem spočíva v zlepšení funkčnosti našich webových stránok. Právny základ je potom v naturáliách. 6 abs. 1 rozsvietený. f) GDPR.

Zatvorením internetového prehliadača sa tieto súbory cookie relácie odstránia.

b) Súbory cookie tretích strán

Naša webová stránka môže tiež používať súbory cookie od partnerských spoločností, s ktorými spolupracujeme na účely reklamy, analýzy alebo funkcií našej webovej stránky.

Podrobnosti nájdete v nasledujúcich informáciách, najmä na účely a právnom základe spracovania takýchto súborov cookie tretích strán.

c) Možnosť zneškodnenia

Inštaláciou súborov cookie môžete zabrániť alebo obmedziť nastavením internetového prehliadača. Súbory cookie, ktoré už boli uložené, môžete kedykoľvek odstrániť. Kroky a miery potrebné na tento účel však závisia od konkrétneho internetového prehľadávača. Ak máte akékoľvek otázky, použite funkciu pomocníka alebo dokumentáciu vášho internetového prehliadača alebo sa obráťte na jeho výrobcu alebo Podporu. Na tak-zvané. Súbory flash cookie však nie je možné zabrániť v spracovaní pomocou nastavení prehliadača. Namiesto toho je potrebné zmeniť nastavenie prehrávača Flash. Kroky a opatrenia potrebné na to závisí aj od konkrétneho prehrávača flash. Ak máte akékoľvek otázky, použite aj funkciu pomocníka alebo dokumentáciu prehrávača flash alebo sa obráťte na výrobcu alebo Užívateľská podpora.

Ak však zabránite alebo obmedzíte inštaláciu súborov cookie, môže to mať za následok, že všetky funkcie našej webovej stránky budú plne použiteľné.

Zmluvy

Údaje, ktoré ste odoslali na používanie nášho tovaru a/alebo služieb, budeme spracovávať na účely spracovania zmlúv a sú v tejto súvislosti potrebné. Uzavretie zmluvy a plnenie zmluvy nie sú možné bez poskytnutia vašich údajov.

Právnym základom pre spracovanie je čl. 6 abs. 1 rozsvietený. b) GDPR.

Údaje vymažeme úplným spracovaním zmlúv, ale musíme dodržiavať obdobia uchovávania podľa daňového a obchodného práva.

V rámci zmluvného procesu odovzdávame vaše údaje prepravnej spoločnosti poverenej dodaním tovaru alebo poskytovateľovi finančných služieb, pokiaľ je prevod potrebný na dodanie tovaru alebo na účely platby.

Právnym základom pre prenos údajov je potom čl. 6 abs. 1 rozsvietený. b) GDPR.

Testovanie úverovej bonity a bodovania

Pokiaľ vám ponúkame základnú možnosť platby faktúrou v rámci nášho sortimentu tovarov alebo služieb a vy to využijete, vyhradzujeme si právo kontaktovať informačnú agentúru (napr. Creditreform, Schufa, Bürgel alebo infoscore) získať kreditnú správu na základe matematických a štatistických postupov. Na tento účel sú vaše údaje, pokiaľ sú zmluvne relevantné, ako napríklad postúpiť svoje meno a adresu informačnej agentúre. Nasledujúce informácie o štatistickej pravdepodobnosti zlyhania používame na rozhodnutie, či vám ponúkame platbu faktúrou.

Právnym základom tohto spracovania je náš legitímny záujem o odolnosť pohľadávky podľa. Článku. 6 Abs.1 rozsvietený. f) GDPR.

Kontaktné otázky / možnosť kontaktu

Ak nás kontaktujete prostredníctvom kontaktného formulára alebo e-mailu, údaje, ktoré poskytnete, budú použité na spracovanie vašej žiadosti. Poskytnutie údajov je nevyhnutné na spracovanie a odpoveď vašej žiadosti – bez ich poskytnutia nemôžeme odpovedať na vašu žiadosť alebo nanajvýš obmedzenú.

Právnym základom tohto spracovania je čl. 6 abs. 1 rozsvietený. b) GDPR.

Vaše údaje budú vymazané, ak vaša žiadosť bola nakoniec zodpovedaná a neexistujú žiadne právne povinnosti týkajúce sa uchovávania vymazania, ako je v prípade akéhokoľvek následného plnenia zmluvy.

Príspevky užívateľov, komentáre a recenzie

Ponúkame zverejniť otázky, odpovede, názory alebo recenzie na našich webových stránkach, ďalej len "príspevky. Ak využijete túto ponuku, spracujeme a zverejníme váš príspevok, dátum a čas odoslania, ako aj akékoľvek vaše príspevky. použité pseudonym.

Právnym základom je čl. 6 abs. 1 rozsvietený. a) GDPR. Svoj súhlas môžete vyjadriť v súlade s čl. 7 abs. 3 GDPR kedykoľvek s účinnosťou do budúcnosti. Všetko, čo musíte urobiť, je informovať nás o vašom zrušení.

Okrem toho spracovávame aj vašu IP a e-mailovú adresu. IP adresa bude spracovaná, pretože máme oprávnený záujem podniknúť ďalšie kroky alebo ju podporiť za predpokladu, že váš príspevok zasahuje do práv tretích strán a/alebo sa inak stane nezákonným.

Právnym základom v tomto prípade je čl. 6 abs. 1 rozsvietený. f) GDPR. Náš legitímny záujem spočíva v potrebnú právnu obhajobu.

Online žiadosti o zamestnanie / uverejňovanie inzerátov o zamestnaní

Ponúkame Vám možnosť obrátiť sa na nás prostredníctvom našich webových stránok. Pomocou týchto digitálnych aplikácií budeme váš žiadateľ a údaje o žiadostiach zhromažďované a spracovávané elektronicky, aby sme dokončili proces podávania žiadostí.

Právnym základom tohto spracovania je oddiel 26 ods. 1 s. 1 BDSG i.V.m. Článku. 88 sekúnd. 1 GDPR.

Ak sa pracovná zmluva uzatvorí po procese podávania žiadostí, vaše údaje predložené počas žiadosti uchovávame vo vašom personálnom spise na účely obvyklého organizačného a administratívneho procesu – samozrejme v súlade s ďalšími právnymi záväzkami.

Právnym základom tohto spracovania je aj článok 26 ods. 1 s. 1 BDSG i.V.m. Článku. 88 sekúnd. 1 GDPR.

Pri zamietnutí žiadosti automaticky vymažeme údaje, ktoré nám boli predložené dva mesiace po oznámení zamietnutia. Vymazanie sa však neuskutoční, ak sú údaje spôsobené právnymi predpismi, napr. vyžadovať dlhšiu dobu skladovania do štyroch mesiacov alebo do ukončenia súdneho konania.

Právnym základom v tomto prípade je čl. 6 abs. 1 rozsvietený. f) GDPR a oddiel 24 ods. 1 č. 2 BDSG. Náš legitímny záujem spočíva v právnej obrane alebo Výkon.

Ak výslovne súhlasíte s dlhším uložením vašich údajov, napr. pre vaše zaradenie do databázy žiadateľov alebo vyhliadky, budú údaje spracované na základe vášho súhlasu. Právnym základom je potom čl. 6 abs. 1 rozsvietený. a) GDPR. Svoj súhlas môžete, samozrejme, kedykoľvek vyjadriť podľa typu. 7 abs. 3 GDPR vyhlásením k nám s účinnosťou do budúcnosti.

Twitter

Udržiavame on-line prítomnosť na Twitteri prezentovať našu spoločnosť a naše služby a komunikovať so zákazníkmi / zainteresovanými stranami. Twitter je služba Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

V tejto súvislosti by sme chceli zdôrazniť, že existuje možnosť, že údaje používateľov sa budú spracovávať mimo Európskej únie, najmä v Spojených štátoch. Ako príčina môže existovať zvýšené riziko pre používateľov, pokiaľ napríklad prístup k užívateľským údajom na neskoršej úrovni. Nemáme tiež prístup k týmto užívateľským údajom. Možnosť prístupu je výhradne s Twitter. Spoločnosť Twitter Inc. je certifikovaná v rámci štítu na ochranu osobných údajov a zaväzuje sa dodržiavať európske normy ochrany údajov

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active

Twitter zásady ochrany osobných údajov možno nájsť na adrese

https://twitter.com/de/privacy

Pinterest

Na Pintereste udržiavame online prítomnosť, aby sme prezentovali našu spoločnosť a naše služby a komunikovali so zákazníkmi/zainteresovanými stranami. Pinterest je služba PinterestU Inc., 651 Brannan Street, San Francisco, CA, 94107, USA.

V tejto súvislosti by sme chceli zdôrazniť, že existuje možnosť, že údaje používateľov sa budú spracovávať mimo Európskej únie, najmä v Spojených štátoch. Ako príčina môže existovať zvýšené riziko pre používateľov, pokiaľ napríklad prístup k užívateľským údajom na neskoršej úrovni. Nemáme tiež prístup k týmto užívateľským údajom. Možnosť prístupu je výlučne na Pintereste. Pinterest Inc. je certifikovaný v rámci štítu na ochranu osobných údajov a zaväzuje sa dodržiavať európske normy ochrany údajov

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000008VVzAAM&status=Active

Zásady ochrany osobných údajov Pinterestu nájdete na adrese

https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy

Youtube

Na YouTube udržiavame online prítomnosť, aby sme prezentovali našu spoločnosť a naše služby a komunikovali so zákazníkmi/zainteresovanými stranami. YouTube je služba spoločnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko, dcérska spoločnosť Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA.

V tejto súvislosti by sme chceli zdôrazniť, že existuje možnosť, že údaje používateľov sa budú spracovávať mimo Európskej únie, najmä v Spojených štátoch. Ako príčina môže existovať zvýšené riziko pre používateľov, pokiaľ napríklad prístup k užívateľským údajom na neskoršej úrovni. Nemáme tiež prístup k týmto užívateľským údajom. Možnosť prístupu je určená výhradne na YouTube. Spoločnosť Google LLC je certifikovaná v rámci štítu na ochranu osobných údajov a zaväzuje sa dodržiavať európske normy ochrany údajov

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

YouYou Môžete nájsť YouTube zásady ochrany osobných údajov na adrese

https://policies.google.com/privacy

Linkedin

V spoločnosti LinkedIn udržiavame online prítomnosť, aby sme prezentovali našu spoločnosť a naše služby a komunikovali so zákazníkmi/zainteresovanými stranami. LinkedIn je služba LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Írsko, dcérska spoločnosť LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA.

V tejto súvislosti by sme chceli zdôrazniť, že existuje možnosť, že údaje používateľov sa budú spracovávať mimo Európskej únie, najmä v Spojených štátoch. Ako príčina môže existovať zvýšené riziko pre používateľov, pokiaľ napríklad prístup k užívateľským údajom na neskoršej úrovni. Nemáme tiež prístup k týmto užívateľským údajom. Možnosť prístupu je určená výhradne pre LinkedIn. LinkedIn Corporation je certifikovaná v rámci štítu na ochranu osobných údajov a zaväzuje sa dodržiavať európske normy ochrany údajov

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active

Zásady ochrany osobných údajov linkedin nájdete na adrese

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Facebook

S cieľom propagovať naše produkty a služby, ako aj komunikovať so zainteresovanými stranami alebo zákazníkmi prevádzkujeme prítomnosť spoločnosti na platforme Facebook.

Na tejto platforme sociálnych médií sme spoločne zodpovední so spoločnosťou Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland.

Pracovníka spoločnosti Facebook na ochranu údajov je možné získať prostredníctvom kontaktného formulára:

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

V dohode o príslušných povinnostiach v zmysle GDPR sme regulovali spoločnú zodpovednosť. Táto dohoda, ktorá zakladá vzájomné záväzky, je k dispozícii na tejto adrese:

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Právnym základom pre spracovanie osobných údajov v dôsledku a následne reprodukovať, je čl. 6 abs. 1 rozsvietený. f GDPR. Máme právo na analýzu, komunikáciu a predaj a propagáciu našich produktov a služieb.

Právnym základom môže byť aj súhlas používateľa v súlade s čl. 6 abs. 1 rozsvietený. gdpr prevádzkovateľovi platformy. Užívateľ môže dať svoj súhlas s týmto typom. 7 abs. 3 GDPR kedykoľvek oznámením prevádzkovateľovi platformy do budúcnosti.

Keď pristupujeme k našej online prítomnosti na platforme Facebook, spoločnosť Facebook Ireland Ltd., ako prevádzkovateľ platformy v EÚ, zhromažďuje údaje používateľa (napr. osobné údaje, IP adresa atď.) Spracované.

Tieto údaje užívateľa sa používajú pre štatistické informácie o používaní prítomnosti našej spoločnosti na Facebooku. Spoločnosť Facebook Ireland Ltd. používa tieto údaje na účely prieskumu trhu a reklamy, ako aj na vytváranie používateľských profilov. Používanie týchto profilov, napríklad, Facebook Ireland Ltd. je schopný propagovať užívateľov v rámci a mimo Facebooku v záujme-založené spôsobom. Ak je používateľ v čase hovoru prihlásený na svoj účet na Facebooku, spoločnosť Facebook Ireland Ltd. môže tiež prepojiť údaje s príslušným používateľským účtom.

V prípade kontaktu používateľa cez Facebook sa na spracovanie žiadosti použijú osobné údaje používateľa zadané pri tejto príležitosti. Údaje používateľa vymažeme za predpokladu, že žiadosť používateľa bola konečne zodpovedaná a nebudú sa prijímať žiadne povinnosti týkajúce sa uchovávania, ako napríklad v prípade následného vykonania zmluvy.

Na spracovanie údajov môže spoločnosť Facebook Ireland Ltd. Cookies.

Ak používateľ nesúhlasí s týmto spracovaním, je možné zabrániť inštalácii súborov cookie nastavením prehliadača zodpovedajúcim spôsobom. Súbory cookie, ktoré už boli uložené, je možné kedykoľvek vymazať. Nastavenia závisia od príslušného prehliadača. V prípade flash cookies, spracovanie nie je možné zabrániť nastavenia prehliadača, ale zodpovedajúce nastavenie Flash player. Ak používateľ zabráni alebo obmedzí inštaláciu súborov cookie, môže to mať za následok, že všetky funkcie Facebooku budú plne použiteľné.

Viac informácií o spracovateľských činnostiach, ich odstránení a vymazaní údajov spracúvaných spoločnosťou Facebook nájdete v pravidlách ochrany údajov facebooku:

https://www.facebook.com/privacy/explanation

Nie je vylúčené, že spracovanie spoločnosťou Facebook Ireland Ltd. sa uskutočňuje aj cez Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, Kalifornia 94025 v USA.

Spoločnosť Facebook Inc. predložila "Štít na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA", a preto vyhlasuje, že pri spracúvaní údajov v USA sú v súlade s požiadavkami EÚ na ochranu údajov.

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Instagram

S cieľom propagovať naše produkty a služby, ako aj komunikovať so zainteresovanými stranami alebo zákazníkmi prevádzkujeme prítomnosť spoločnosti na platforme Instagram.

Na tejto platforme sociálnych médií sme spoločne zodpovední so spoločnosťou Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland.

Pracovníka na ochranu údajov Instagram je možné získať prostredníctvom kontaktného formulára:

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

V dohode o príslušných povinnostiach v zmysle GDPR sme regulovali spoločnú zodpovednosť. Táto dohoda, ktorá zakladá vzájomné záväzky, je k dispozícii na tejto adrese:

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Právnym základom pre spracovanie osobných údajov v dôsledku a následne reprodukovať, je čl. 6 abs. 1 rozsvietený. f GDPR. Máme právo na analýzu, komunikáciu a predaj a propagáciu našich produktov a služieb.

Právnym základom môže byť aj súhlas používateľa v súlade s čl. 6 abs. 1 rozsvietený. gdpr prevádzkovateľovi platformy. Užívateľ môže dať svoj súhlas s týmto typom. 7 abs. 3 GDPR kedykoľvek oznámením prevádzkovateľovi platformy do budúcnosti.

Keď pristupujeme k našej online prítomnosti na platforme Instagram, Spoločnosť Facebook Ireland Ltd., ako prevádzkovateľ platformy v EÚ, zhromažďuje údaje používateľa (napr. osobné údaje, IP adresa atď.) Spracované.

Tieto údaje užívateľa sa používajú pre štatistické informácie o používaní našej firemnej prítomnosti na Instagrame. Spoločnosť Facebook Ireland Ltd. používa tieto údaje na účely prieskumu trhu a reklamy, ako aj na vytváranie používateľských profilov. Používanie týchto profilov je napríklad spoločnosť Facebook Ireland Ltd. schopná propagovať používateľov v rámci instagramu aj mimo neho spôsobom založeným na záujmoch. Ak je používateľ v čase hovoru prihlásený na svoj účet na Instagrame, spoločnosť Facebook Ireland Ltd. môže tiež prepojiť údaje s príslušným používateľským účtom.

V prípade kontaktu užívateľa cez Instagram sa osobné údaje užívateľa zadané pri tejto príležitosti použijú na spracovanie žiadosti. Údaje používateľa vymažeme za predpokladu, že žiadosť používateľa bola konečne zodpovedaná a nebudú sa prijímať žiadne povinnosti týkajúce sa uchovávania, ako napríklad v prípade následného vykonania zmluvy.

Na spracovanie údajov môže spoločnosť Facebook Ireland Ltd. Cookies.

Ak používateľ nesúhlasí s týmto spracovaním, je možné zabrániť inštalácii súborov cookie nastavením prehliadača zodpovedajúcim spôsobom. Súbory cookie, ktoré už boli uložené, je možné kedykoľvek vymazať. Nastavenia závisia od príslušného prehliadača. V prípade flash cookies, spracovanie nie je možné zabrániť nastavenia prehliadača, ale zodpovedajúce nastavenie Flash player. Ak používateľ zabráni alebo obmedzí inštaláciu súborov cookie, môže to mať za následok, že všetky funkcie Facebooku budú plne použiteľné.

Ďalšie informácie o spracovateľských aktivitách, ich odstránení a vymazaní údajov spracovávaných Instagramom nájdete v Politike pre údaje Instagram:

https://help.instagram.com/519522125107875

Nie je vylúčené, že spracovanie spoločnosťou Facebook Ireland Ltd. sa uskutočňuje aj cez Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, Kalifornia 94025 v USA.

Spoločnosť Facebook Inc. predložila "Štít na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA", a preto vyhlasuje, že pri spracúvaní údajov v USA sú v súlade s požiadavkami EÚ na ochranu údajov.

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Prepojenie sociálnych médií prostredníctvom grafického alebo textového odkazu

Tiež inzerovať prítomnosť na sociálnych sieťach uvedených nižšie na našich webových stránkach. Integrácia prebieha prostredníctvom prepojenej grafiky príslušnej siete. Používanie tejto prepojenej grafiky bráni automatickému vytvoreniu pripojenia k príslušnému serveru sociálnej siete s cieľom zobraziť grafiku samotnej siete. Iba kliknutím na príslušnú grafiku bude užívateľ presmerovaný na službu príslušnej sociálnej siete.

Po zaslaní informácií o používateľovi príslušnou sieťou zhromažďuje informácie o používateľovi. Nemožno vylúčiť, že takto zhromaždené údaje sa budú spracovávať v USA.

Toto sú pôvodne údaje, ako je napríklad adresa IP, dátum, čas a navštívená stránka. Ak je používateľ prihlásený do svojho používateľského účtu príslušnej siete, prevádzkovateľ siete môže v prípade potreby priradiť zhromaždené informácie o konkrétnej návšteve používateľa k osobnému účtu používateľa. Ak používateľ spolupracuje prostredníctvom tlačidla "zdieľať" príslušnej siete, tieto informácie môžu byť uložené v osobnom používateľskom používateľskom účte a v prípade potreby Uverejnené. Ak chce používateľ zabrániť priamemu priradeniu zhromaždených informácií k svojmu používateľskému kontu, musí sa pred kliknutím na grafický objekt odhlásiť. Je tiež možné nakonfigurovať používateľské konto zodpovedajúcim spôsobom.

Nasledujúce sociálne siete sú integrované do našich stránok prepojením:

Facebook

Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Írsko, dcérska spoločnosť Spoločnosti Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA.

Ochrana osobných údajov: https://www.facebook.com/policy.php

Certifikácia štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Twitter

Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA

Ochrana osobných údajov: https://twitter.com/privacy

Certifikácia štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA

https://www.privacyshield.gov/… 0000TORzAAO&status=Aktívne

Pinterest

Pinterest Inc., 651 Brannan Street, San Francisco, CA, 94107.

Ochrana osobných údajov: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy

Certifikácia štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000008VVzAAM&status=Active

Youtube

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko, dcérska spoločnosť Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA

Ochrana osobných údajov: https://policies.google.com/privacy

Certifikácia štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Linkedin

LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Írsko, dcérska spoločnosť LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085 USA.

Ochrana osobných údajov: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Certifikácia štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active

"Facebook" sociálny plug-in

Na našich webových stránkach používame plug-in sociálnej siete Facebook. Facebook je internetová služba spoločnosti facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. V EÚ túto službu opäť prevádzkuje spoločnosť Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Írsko, ktoré sa označujú len ako "Facebook".

Certifikáciou štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Spoločnosť Facebook zaručuje, že požiadavky EÚ na ochranu údajov sa budú dodržiavať aj pri spracúvaní údajov v USA.

Právnym základom je čl. 6 abs. 1 rozsvietený. f) GDPR. Náš legitímny záujem spočíva v zlepšovaní kvality našich webových stránok.

Ďalšie informácie o možných plug-inoch, ako aj o ich príslušných funkciách nájdete na Facebooku v rámci

https://developers.facebook.com/docs/plugins/

pripravený pre vás.

Ak je doplnok uložený na jednej zo stránok našej webovej stránky, ktorú navštívite, váš internetový prehliadač stiahne zobrazenie doplnku zo serverov Facebooku v USA. Z technických dôvodov je potrebné, aby Facebook spracoval vašu IP adresu. Okrem toho sa zaznamenáva aj dátum a čas návštevy našich webových stránok.

Ak ste sa počas návštevy jednej z našich plug-inových webových stránok prihlásili na Facebook, informácie zhromaždené doplnkom budú rozpoznané vašou konkrétnou návštevou Facebooku. Facebook môže priradiť takto zhromaždené informácie k vášmu osobnému používateľskému kontu. Takže ak ste, napríklad, tzv. "Like" tlačidlo Facebook, tieto informácie budú uložené vo vašom facebook uanie užívateľa účet a v prípade potreby prostredníctvom platformy Facebooku. Ak tomu chcete zabrániť, musíte sa pred návštevou našej webovej lokality odhlásiť z Facebooku alebo zabrániť zablokovaniu načítania doplnku Facebook pomocou doplnku pre váš internetový prehliadač.

Facebook poskytne ďalšie informácie o zhromažďovacom a používanom údajoch, ako aj o vašich právach a ochrane v tejto súvislosti

https://www.facebook.com/policy.php

k dispozícii pre oznámenia o ochrane údajov.

"Twitter" sociálne plug-in

Na našich webových stránkach používame plug-in sociálnej siete Twitter. Twitter je internetová služba Twitter Inc, 795 Folsom St, Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA, ďalej len "Twitter".

Certifikáciou štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active

Twitter zaručuje, že požiadavky EÚ na ochranu údajov budú pri spracovaní údajov v USA splnené.

Právnym základom je čl. 6 abs. 1 rozsvietený. f) GDPR. Náš legitímny záujem spočíva v zlepšovaní kvality našich webových stránok.

Ak je doplnok uložený na jednej zo stránok našej webovej stránky, ktorú navštívite, váš internetový prehliadač stiahne znázornenie plug-inu zo serverov Twitter v USA. Z technických dôvodov je potrebné, aby Twitter spracoval vašu IP adresu. Okrem toho sa zaznamenáva aj dátum a čas návštevy našich webových stránok.

Ak ste prihlásení na Twitter, zatiaľ čo vy ste na návšteve jednej z našich plug-in webových stránok, informácie zhromaždené plug-in bude uznaná vaša konkrétna návšteva Twitter. Twitter môže priradiť informácie zhromaždené týmto spôsobom k vášmu osobnému používateľskému kontu. Takže ak ste, napríklad, tzv. "Share" tlačidlo Twitter, budú tieto informácie uložené vo vašom účte Twitter a v prípade potreby, prostredníctvom platformy Twitter. Ak chcete, aby sa zabránilo tomu, musíte sa buď odhlásiť z rozechvění pred návštevou našich webových stránok, alebo vykonať príslušné nastavenia vo vašom účte Twitter.

Twitter poskytne ďalšie informácie o zhromažďovaní a používaní údajov, ako aj o vašich právach a ochrane v tejto súvislosti

https://twitter.com/privacy

k dispozícii pre oznámenia o ochrane údajov.

Sociálny doplnok "Google+"

Na našich webových stránkach používame doplnok sociálnej siete Google+ ("Google Plus"). Google+ je internetová služba spoločnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko, ďalej len "Google".

Certifikáciou štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Spoločnosť Google zaručuje, že požiadavky EÚ na ochranu údajov sa budú dodržiavať aj pri spracúvaní údajov v USA.

Právnym základom je čl. 6 abs. 1 rozsvietený. f) GDPR. Náš legitímny záujem spočíva v zlepšovaní kvality našich webových stránok.

Spoločnosť Google uchováva ďalšie informácie o možných plug-inoch, ako aj o ich príslušných funkciách na

https://developers.google.com/+/web/

pripravený pre vás.

Ak je doplnok uložený na jednej zo stránok našej webovej stránky, ktorú navštívite, váš internetový prehliadač stiahne zobrazenie doplnku zo serverov spoločnosti Google v USA. Z technických dôvodov je potrebné, aby spoločnosť Google spracovala vašu IP adresu. Okrem toho sa zaznamenáva aj dátum a čas návštevy našich webových stránok.

Ak ste sa počas návštevy jednej z našich plug-inových webových stránok prihlásili do googlu, informácie zhromaždené doplnkom budú rozpoznané vašou konkrétnou návštevou spoločnosti Google. Spoločnosť Google môže priradiť takto zhromaždené informácie k vášmu osobnému používateľskému účtu. Takže ak ste, napríklad, tzv. "Zdieľať" od spoločnosti Google, tieto informácie sa uložia vo vašom používateľskom účte Google a v prípade potreby na platforme Spoločnosti Google. Ak tomu chcete zabrániť, musíte sa pred návštevou našich webových stránok odhlásiť zo služby Google alebo vykonať príslušné nastavenia vo svojom používateľskom účte Google.

Spoločnosť Google poskytne ďalšie informácie o zhromažďovacom a používanom údajoch, ako aj o vašich právach a ochrane v tejto súvislosti

https://policies.google.com/privacy

k dispozícii pre oznámenia o ochrane údajov.

"Shariff" sociálne médiá tlačidlá

Na našich webových stránkach používame plug-iny z nasledujúcich sociálnych sietí. Na integráciu týchto doplnkov používame doplnok "Shariff".

Právnym základom je čl. 6 abs. 1 rozsvietený. f) GDPR. Náš legitímny záujem spočíva v zlepšovaní kvality našich webových stránok

Shariff je open source program vyvinutý c't a heise. Integráciou tohto doplnku, prepojená grafika zabrániť sociálnej siete plug-iny uvedené nižšie z automaticky pripojiť k príslušnému serveru sociálnej siete plug-in, keď navštívite naše webové stránky , na ktorých je príslušný doplnok sociálnej siete integrovaný. Iba keď kliknete na jednu z týchto prepojených grafiky budete presmerovaní na službu príslušnej sociálnej siete. Dokonca aj vtedy, informácie o procese používania je zhromažďované príslušnej sociálnej siete. Tieto informácie zahŕňajú napríklad Vaša IP adresa, dátum a čas a stránka, ktorú navštívite na našich webových stránkach.

Ak ste sa počas návštevy niektorého z našich doplnkov, ktoré sú k nej zodpovedajúce, prihlásite do niektorú zo služieb sociálnej siete, poskytovateľ príslušnej sociálnej siete môže rozpoznať informácie o vašej konkrétnej návšteve zhromaždené týmto spôsobom a priradiť ich k vášmu osobnému používateľskému kontu. zverejniť o tom. Takže ak ste, napríklad, tzv. "Share" príslušnej sociálnej siete, tieto informácie môžu byť ulo3/4ené vo va¹om používateľskom účte a uverejnené prostredníctvom platformy príslušného poskytovateåa sociálnych sietí. Ak tomu chcete zabrániť, musíte sa pred kliknutím na grafický prvok odhlásiť z príslušnej sociálnej siete alebo vykonať príslušné nastavenia vo svojom používateľskom účte sociálnej siete.

Ďalšie informácie o "Shariff" sú stále horúce pod

http://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html

Pripravený.

Do našej webovej stránky sú integrované tieto sociálne siete:

Google+ der Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland

Informácie o ochrane údajov nájdete na adrese https://policies.google.com/privacy

Certifikáciou štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Spoločnosť Google zaručuje, že požiadavky EÚ na ochranu údajov sa budú dodržiavať aj pri spracúvaní údajov v USA.

Facebook of Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA, prevádzkovaný v rámci EÚ spoločnosťou Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Írsko. 

Informácie o ochrane údajov nájdete na adrese https://www.facebook.com/policy.php

Certifikáciou štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Spoločnosť Facebook zaručuje, že požiadavky EÚ na ochranu údajov sa budú dodržiavať aj pri spracúvaní údajov v USA.

Twitter of Twitter Inc. 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA.

Informácie o ochrane údajov nájdete na adrese https://twitter.com/privacy

Certifikáciou štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active

Twitter zaručuje, že požiadavky EÚ na ochranu údajov budú pri spracovaní údajov v USA splnené.

Google Analytics

Službu Google Analytics používame na našich webových stránkach. Toto je webová analytická služba poskytovaná spoločnosťami Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko, ďalej len "Google".

Certifikáciou štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA

-ERR:REF-NOT-FOUND-https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Spoločnosť Google zaručuje, že požiadavky EÚ na ochranu údajov sa budú dodržiavať aj pri spracúvaní údajov v USA.

Služba Google Analytics sa používa na analýzu správania našich webových stránok pri používaní. Právnym základom je čl. 6 abs. 1 rozsvietený. f) GDPR. Náš legitímny záujem spočíva v analýze, optimalizácii a ekonomickej prevádzke našich webových stránok.

Informácie o používaní a používateľoch, napr. IP adresa, umiestnenie, čas alebo frekvencia návštevy našich webových stránok sú prenášané na server Spoločnosti Google v USA a tam uložené. Službu Google Analytics však používame s tzv. Funkcia anonymizácie. S touto funkciou spoločnosť Google už skracuje IP adresu v rámci EÚ alebo Ehp.

Takto zhromaždené údaje spoločnosť Google opäť používa na vyhodnotenie návštevy našich webových stránok, ako aj o aktivitách používania v tejto oblasti. Tieto údaje môžu byť použité aj na poskytovanie iných služieb súvisiacich s používaním našich webových stránok a používaním internetu.

Google hovorí, že nebude pripojiť vašu IP adresu k iným dátam. Okrem toho spoločnosť Google

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners

k dispozícii vám ďalšie informácie o ochrane údajov, napr. možnosti zabrániť používaniu údajov.

Okrem toho spoločnosť Google ponúka

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

tzv. deaktivácia a ďalšie informácie o ňom. Tento doplnok je možné nainštalovať pomocou obľúbených internetových prehliadačov a ponúka vám ďalšiu kontrolu nad údajmi, ktoré spoločnosť Google zhromažďuje pri prístupe na našu webovú stránku. Doplnok informuje JavaScript (ga.js) služby Google Analytics o tom, že informácie o návšteve našich webových stránok by sa nemali prenášať do služby Google Analytics. To však nebráni tomu, aby sa informácie prenášali nám ani iným službám webovej analýzy. To, či a ktoré ďalšie služby webovej analýzy využívame, môžeme, samozrejme, zistiť aj v tomto vyhlásení o ochrane údajov.

Mapy Google

Na našich webových stránkach používame Mapy Google na zobrazenie našej polohy a na vytvorenie smerov. Ide o službu spoločnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko, ďalej len "Google".

Certifikáciou štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Spoločnosť Google zaručuje, že požiadavky EÚ na ochranu údajov sa budú dodržiavať aj pri spracúvaní údajov v USA.

S cieľom umožniť prezentáciu určitých písiem na našich webových stránkach je pri prístupe na našu webovú stránku vytvorené spojenie so serverom Google v USA.

Ak pristupujete k súčasti Mapy Google integrovanej na našej webovej stránke, Google ukladá súbor cookie vo vašom zariadení prostredníctvom vášho internetového prehliadača. Ak chcete zobraziť našu polohu a vytvoriť navigačné pokyny, vaše používateľské nastavenia a údaje budú spracované. Nemôžeme vylúčiť možnosť, že spoločnosť Google bude používať servery v Spojených štátoch.

Právnym základom je čl. 6 abs. 1 rozsvietený. f) GDPR. Náš legitímny záujem spočíva v optimalizácii funkčnosti našich webových stránok.

Týmto spôsobom sa spoločnosť Google pripojí k spoločnosti Google a môže určiť, z ktorej webovej stránky bola vaša žiadosť odoslaná a na ktorú IP adresu sa majú trasy odoslať.

Ak nesúhlasíte s týmto spracovaním, máte možnosť zabrániť inštalácii súborov cookie príslušnými nastaveniami vo vašom internetovom prehliadači. Podrobnosti nájdete v položke "Cookies" vyššie.

Okrem toho sa používanie Máp Google, ako aj informácie získané prostredníctvom Máp Google https://policies.google.com/terms?gl=DE&hl=de v súlade so Zmluvnými podmienkami spoločnosti Google a podmienkami pre Mapy Google https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.

Okrem toho spoločnosť Google ponúka

https://adssettings.google.com/authenticated

https://policies.google.com/privacy

ďalšie informácie.

Google reCAPTCHA (V destinácii Google

Na našich webových stránkach používame google reCAPTCHA na kontrolu interakcií na našich webových stránkach a zabránenie ich interakciám prostredníctvom automatizovaných prístupov, napr. podľa tzv Roboty, jeden. Ide o službu spoločnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko, ďalej len "Google".

Certifikáciou štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Spoločnosť Google zaručuje, že požiadavky EÚ na ochranu údajov sa budú dodržiavať aj pri spracúvaní údajov v USA.

Prostredníctvom tejto služby môže spoločnosť Google určiť, z ktorej webovej stránky sa žiadosť odošle a z ktorej IP adresy môžete použiť vstupného poľa reCAPTCHA. Okrem vašej IP adresy môže spoločnosť Google zhromažďovať aj ďalšie informácie potrebné na poskytovanie a záruku tejto služby.   

Právnym základom je čl. 6 abs. 1 rozsvietený. f) GDPR. Náš legitímny záujem spočíva v bezpečnosti našich webových stránok, ako aj v prevencii nechcených, automatizovaných prístupov vo forme spamu alebo podobne.

Google ponúka na adrese

https://policies.google.com/privacy

ďalšie informácie o všeobecnom zaobchádzaní s vašimi užívateľskými údajmi.

Písma Google

Na našich webových stránkach používame písma Google na zobrazenie externých písiem. Ide o službu spoločnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko, ďalej len "Google".

Certifikáciou štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Spoločnosť Google zaručuje, že požiadavky EÚ na ochranu údajov sa budú dodržiavať aj pri spracúvaní údajov v USA.

S cieľom umožniť prezentáciu určitých písiem na našich webových stránkach je pri prístupe na našu webovú stránku vytvorené spojenie so serverom Google v USA.

Právnym základom je čl. 6 abs. 1 rozsvietený. f) GDPR. Náš legitímny záujem spočíva v optimalizácii a ekonomickej prevádzke našich webových stránok.

Pripojením k spoločnosti Google pri prístupe na našu webovú stránku môže spoločnosť Google určiť, z ktorej webovej stránky bola vaša žiadosť odoslaná a na ktorú IP adresu sa má prezentácia písma prenášať.

Google ponúka na adrese

https://adssettings.google.com/authenticated

https://policies.google.com/privacy

informácie, najmä o možnostiach zabránenia využívania údajov.

FontAwesome (Úžasné písmo)

Aby bolo možné zobraziť písma a vizuálne prvky našich webových stránok, používame externé fonty FontAwesome. FontAwesome je služba

Fonticons Inc., 6 Porter Road, Apartment 3R, Cambridge, MA 02140, USA, ďalej len "FontAwesome".

Keď navštívime našu webovú stránku, je nadviazané spojenie so serverom FontAwesome v USA s cieľom umožniť a aktualizovať prezentáciu písiem a vizuálnych prvkov.

Právnym základom je čl. 6 abs. 1 rozsvietený. f) GDPR. Náš legitímny záujem spočíva v optimalizácii a ekonomickej prevádzke našich webových stránok.

Pripojením k serveru FontAwesome, keď sme sa dostali na naše webové stránky, FontAwesome môže určiť, z ktorej webovej stránky bola vaša žiadosť odoslaná a na ktorú IP adresu prezentácie písma má byť prenášaný.

FontAwesome ponuky

https://fontawesome.com/privacy

informácie, najmä o možnostiach zabránenia využívania údajov.

Google AdWords so sledovaním konverzií

Na našich webových stránkach používame reklamnú zložku Google AdWords a tzv. sledovanie konverzií. Ide o službu spoločnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko, ďalej len "Google".

Certifikáciou štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Spoločnosť Google zaručuje, že požiadavky EÚ na ochranu údajov sa budú dodržiavať aj pri spracúvaní údajov v USA.

Na zacielenie našej ponuky používame sledovanie konverzií. Právnym základom je čl. 6 abs. 1 rozsvietený. f) GDPR. Náš legitímny záujem spočíva v analýze, optimalizácii a ekonomickej prevádzke našich webových stránok.

Ak kliknete na reklamu, ktorú umiestni spoločnosť Google, sledovanie konverzií, ktoré používame, uloží súbor cookie vo vašom zariadení. Táto takzvaná Platnosť súborov cookie konverzie vyprší uplynutím 30 dní a nie je určená na vašu osobnú identifikáciu.

Ak je súbor cookie stále platný a navštívite určitú stránku našej webovej stránky, my aj spoločnosť Google môžeme vyhodnotiť, že ste klikli na niektorú z našich reklám umiestnených na Googli a že ste boli následne presmerovaní na našu webovú stránku.

Na základe informácií získaných týmto spôsobom spoločnosť Google vytvára štatistiku našej návštevy našich webových stránok. Okrem toho dostávame informácie o počte používateľov, ktorí klikli na našu reklamu (reklamy), ako aj o stránkach našich webových stránok, ktoré sú následne prístupné. Ani my, ani tretie strany, ktoré tiež používajú službu Google AdWords, vás však nebudeme môcť takto identifikovať.

Môžete tiež zabrániť alebo obmedziť inštaláciu súborov cookie podľa príslušných nastavení vášho internetového prehliadača. Súbory cookie, ktoré už boli uložené, môžete zároveň kedykoľvek odstrániť. Kroky a miery potrebné na tento účel však závisia od konkrétneho internetového prehľadávača. Ak máte akékoľvek otázky, použite funkciu pomocníka alebo dokumentáciu vášho internetového prehliadača alebo sa obráťte na jeho výrobcu alebo Podporu.

Google tiež ponúka

https://services.google.com/sitestats/de.html

https://www.google.com/policies/technologies/ads/

http://www.google.de/policies/privacy/

ďalšie informácie o tejto téme, najmä o možnostiach zabránenia využívania údajov.

Google AdSense

Na našich webových stránkach používame službu Google AdSense na integráciu reklám. Ide o službu spoločnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko, ďalej len "Google".

Certifikáciou štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Spoločnosť Google zaručuje, že požiadavky EÚ na ochranu údajov sa budú dodržiavať aj pri spracúvaní údajov v USA.

Google AdSense používa súbory cookie, ako aj tzv. Webové signály uložené vo vašom zariadení prostredníctvom internetového prehliadača. Spoločnosť Google nám týmto spôsobom umožňuje analyzovať vaše používanie našich webových stránok. Takto zhromaždené informácie sa prenášajú spoločnosti Google v USA okrem vašej IP adresy a reklamných formátov, ktoré sa vám zobrazia a ukladajú tam. Spoločnosť Google môže tieto informácie zdieľať aj s dodávateľmi. Spoločnosť Google však prehlasuje, že vaša IP adresa sa nezlúči s inými údajmi od vás.

Právnym základom je čl. 6 abs. 1 rozsvietený. f) GDPR. Náš legitímny záujem spočíva v analýze, optimalizácii a ekonomickej prevádzke našich webových stránok.

Ak nesúhlasíte s týmto spracovaním, máte možnosť zabrániť inštalácii súborov cookie príslušnými nastaveniami vo vašom internetovom prehliadači. Podrobnosti nájdete v položke "Cookies" vyššie.

Okrem toho spoločnosť Google ponúka

https://policies.google.com/privacy

https://adssettings.google.com/authenticated

informácie, najmä o možnostiach zabránenia využívania údajov.

Súčasť Google Remarketing alebo podobné publiká google

Na našich webových stránkach používame funkciu remarketingu alebo podobnej cieľovej skupiny. Ide o službu spoločnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko, ďalej len "Google".

Certifikáciou štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Spoločnosť Google zaručuje, že požiadavky EÚ na ochranu údajov sa budú dodržiavať aj pri spracúvaní údajov v USA.

Túto funkciu používame na zobrazovanie záujmovo prispôsobenej reklamy na webových stránkach tretích strán, ktoré sa tiež zúčastňujú reklamnej siete Google.

Právnym základom je čl. 6 abs. 1 rozsvietený. f) GDPR. Náš legitímny záujem spočíva v analýze, optimalizácii a ekonomickej prevádzke našich webových stránok.

Aby bola táto reklamná služba možná, spoločnosť Google ukladá súbor cookie so sekvenciou čísel vo vašom zariadení prostredníctvom vášho internetového prehliadača počas vašej návštevy našej webovej stránky. Tento súbor cookie zaznamenáva anonymizovaný formulár ako vašu návštevu a používanie našich webových stránok. Osobné údaje sa však neodovzdali. Ak následne navštívite webovú stránku tretej strany, ktorá zasa používa aj reklamnú sieť spoločnosti Google, môžu sa zobraziť reklamné reklamy, ktoré súvisia s našou webovou stránkou alebo na naše ponuky tam.

Ak chcete túto funkciu natrvalo zakázať, spoločnosť Google ponúka najbežnejšie

https://www.google.com/settings/ads/plugin

doplnok prehliadača.

Používanie súborov cookie určitými poskytovateľmi, napr. O

http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices

Alebo

http://www.networkadvertising.org/choices/

deaktivovať prostredníctvom opt-out.

Prostredníctvom tzv. Marketing naprieč zariadeniami môže tiež spoločnosti Google umožniť sledovať správanie pri používaní vo viacerých zariadeniach, takže sa môže zobraziť prispôsobená reklama založená na záujmoch aj pri prepínaní zariadení. Predpokladá sa to však, že ste súhlasili s prepojením histórie prehliadania s existujúcim účtom Google.

Spoločnosť Google ponúka ďalšie informácie o

https://www.google.com/privacy/ads/

Na.

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Model Weiss & Partner