Wir überarbeiten gerade diese Seite für Sie


Statek Miroslav, a.s.
Kašenec 870, CZ-67172 Miroslav
Telefon: +420 515 333 304 oder +420 778 093 708
E-Mail: info@statekmir.eu

Aber dennoch sind wir für Sie da

14 + 11 =

Publicita projektu OP PIK Název projektu:

Výměna nakladače za energeticky úspornější Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0016870 Popis projektu: Projekt „Výměna nakladače za energeticky úspornější“ je spolufinancován Evropskou unií. Projektem dojde prostřednictvím výměny mobilní technologie ke snížení energetické náročnosti v podniku žadatele.

řádná valná hromada

Představenstvo akciové společnosti

Statek Miroslav, a. s.

se sídlem Kašenec 870, 671 72 Miroslav
IČO: 46983775, zapsané v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložka 944

s v o l á v á

řádnou valnou hromadu akcionářů,

která se bude konat dne 29. června 2020 od 10.00 hod. v zasedací místnosti
akciové společnosti Statek Miroslav, a. s.
na adrese Kašenec 870, 671 72 Miroslav,
s tímto programem:

  1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady, volba předsedy valné hromady a dalších orgánů valné hromady – zapisovatele, skrutátorů a ověřovatelů zápisu.
  2. Zpráva představenstva o hospodářském výsledku, podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019, návrh představenstva na schválení roční účetní závěrky a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019.
  3. Zpráva dozorčí rady o činnosti za rok 2019 a stanovisko dozorčí rady ke zprávě představenstva o hospodářském výsledku, podnikatelské činnosti, stavu jejího majetku a přezkoumání roční účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019, seznámení s výrokem auditora.
  4. Schválení roční účetní závěrky za rok 2019 a schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku.
  5. Schválení odměn členů představenstva a členů dozorčí rady
  6. Usnesení valné hromady
  7. Závěr

V Miroslavi dne 25. května 2020

 

Prezence akcionářů bude probíhat od 09.30 hod. v místě konání valné hromady.

Valné hromady je oprávněn účastnit se akcionář na základě seznamu akcionářů zapsaných v Knize akcionářů ke dni konání valné hromady.

Akcionář vykonává svá práva na valné hromadě osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem.

Akcionáři, popř. jejich zástupci se prokazují platným průkazem totožnosti, akcionáři – právnické osoby odevzdají při prezenci platný aktuální výpis z obchodního rejstříku, zmocněnci plné moci.

Roční účetní závěrka za rok 2019 je akcionářům k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti Statek Miroslav, a.s. v pracovních dnech od 22.června 2020 do 26.června 2019 od 8.00 do 15.00 hodin a v den konání valné hromady při prezenci.